นโยบายบริหารทรัพยากรณ์บุคคล และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ2567 (เอกสารแนบ)

M6(1.2) M6(2.2)