คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (DPAC)

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงหลังการคัดกรอง

ให้บริการ

วันพุธ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.