ประกาศแนวทางการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ)

M18(2)