ประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ)

ประกาศโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ป้องกันการทุจริตในหน้าที่