ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เอกสารแนบ)

ประกาศโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดหา