วิสัยทัศน์

เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานท้ังด้านบริการและด้านกรสร้างเสริมสุขภาพ