รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ6 เดือน) (เอกสารแนบ)

ของขวัญเกิน3000

ของขวัญไม่เกิน3000

เรี่ยไร

เรี่ยไร2