รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) (เอกสารแนบ)

รายงานติดตามผลปราบปรามทุจริต