แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ(การยืมพัสดุคงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ)  (เอกสารแนบ)

 

M14 1.2