ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามรอบระยะเวลา (ตุลาคม 2566 – พฤศจิกายน 2566) (เอกสารแนบ)

 

ผลการดำเนินงานตามแผน(18.3)