ขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 (แบบ สขร.1) เอกสารแนบ สขร.พย.66