เจตนารมณ์ด้านการปฏิบัติงานประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และการบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารแนบ