เจตนารมณ์ด้านยาประกาศเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารแนบ