รายงานงบการเงินประจำปี 2566(งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุประกอบงบการเงิน) (เอกสารแนบ)

งบการเงิน2566