คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เอกสารแนบ)

คกก.ชมรมจริยธรรม

แผนชมรมฯ