รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2566 (ไตรมาสที่4) (เอกสารแนบ)

แผนเงินและพัสดุ