ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (ตุลาคม 2565-สิงหาคม2566) (เอกสารแนบ)

แผนเงิน ตค