ขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (แบบ สขร.1) เอกสารแนบ สขร.1-กย.66