ขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 (แบบ สขร.1) เอกสารแนบ สขร.1-สค.66