ขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 (แบบ สขร.1) เอกสารแนบสขร.1-กค 66