รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ (รอบ12เดือน) ประจำปีงบประมาณ2566 (เอกสารแนบ)

M16.2