ขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1) เอกสารแนบ สขร.1 มิย.66