รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2566 (ไตรมาสที่3) (เอกสารแนบ)

M4(2.2)