ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (ตุลาคม 2565-พฤษภาคม2566) (เอกสารแนบ)

M2(11)