ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ)

 

M7(2)