ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ตามรอบระยะเวลา (ตุลาคม – มีนาคม 2566)  (เอกสารแนบ)

18.3