รายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (เอกสารแนบ)

20230328162115