ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (มกราคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๖) (เอกสารแนบ)

M4(2.2)