รายงานผลการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) (เอกสารแนบ)

ข้อมูลการรับของขวัญ(เกิน3000) 

ข้อมูลการรับของขวัญ(ไม่เกิน3000) 

ข้อมูลการเรี่ยไร(ร่วมกับหน่วยงานอื่น)

ข้อมูลการเรี่ยไร