รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค รอบ๖เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖(เอกสารแนบ) 2.2