รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ๖เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เอกสารแนบ (เอกสารแนบ)รายงานติดตามผลปราบปรามทุจริต