ประกาศเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖   14(2) 14(3)