หน้าที่และอำนาจประกาศเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เอกสารแนบ