รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ตามรอบระยะเวลา (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) เอกสารแนบ