ช่องทางรับความคิดเห็นประกาศเผยแพร่ช่องทางการับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เอกสารแนบ