รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 (แบบ สขร.1) เอกสารแนบ สขร.กย.65