17.2 รายการผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประกาศเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน เอกสารแนบ