รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (แบบ สขร.1) เอกสารแนบสขร.มิย.65